برای خرید میتوانید از دو طریق اقدام نمایید
40222213-19 t.me/dibaflower_order

ارسال گل به صورت ماهیانه و هفتگی