برای خرید میتوانید از دو طریق اقدام نمایید
40222213-19 t.me/dibaflower_order
آدرس
گل دیبا : خیابان دیباجی جنوبی- پلاک 78/1
تلفن ثابت
تلفن : 40222213-19
پست الکترونیکی
پست الکترونیکی : info@dibaflower.com